โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐพร อินทนันไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางภัสรา คำยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอารียา ตาบุญใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายนรินทร์ ดวงบุบผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายอดุลย์ ยศสละ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนวรัตน์ ต้นแฝง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวบุณยนุช ธัญลักษณ์ชัยกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพรทิพย์ ไชยมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2