โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอัจฉรา ใจกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอมรรัตน์ อุดมประสิทธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายกมล บุญจันต๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวทิพากร วงค์ใหญ่