กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประจิน เครืออิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางชุติกาญจน์ เวียงลอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฏ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุวิมล ฟูคำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1