โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเกษม วงศ์ไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายวิสทวัส บัวบาน
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติพงษ์ สมภาร
ครู คศ.2